Vážení členovia,
 
V prílohe si Vám dovoľujem zaslať pozvánku na Konferenciu Bratislavského šachového zväzu (BŠZ) 2024.
 
Termín a miesto konania je: štvrtok 6.6.2024 od 17:00 hod. v priestoroch ŠK Slovan (ZŠ Černyševského 8, zadný vchod). V časti Petržalka Dvory IV je spoplatnené parkovanie motorových vozidiel podľa systému PAAS - https://paas.sk/petrzalka/.

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o preštudovanie priložených materiálov a nahlásenie účasti Vašich delegátov najneskôr do 31.5.2024 vrátane.

Program rokovania:

1.    Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2.    Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3.    Správa mandátovej komisie
4.    Predstavenie a Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ
5.    Návrhy zástupcov do orgánov SŠZ (VV SŠZ, komisie SŠZ)
6.    Správa o činnosti BŠZ od predchádzajúcej konferencie
7.    Správa o hospodárení BŠZ
8.    Správa Športovo-technickej komisie BŠZ
9.    Správa Komisie mládeže BŠZ
10.    Diskusia k predneseným správam
11.    Prestávka
12.    Schválenie Volebného poriadku BŠZ
13.    Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2024
14.    Voľby orgánov BŠZ (predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru, Kontrolnej a revíznej komisie a Rady BŠZ)
15.    Voľná diskusia (návrhy na skvalitnenie činnosti v BŠZ, SŠZ)
16.    Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
17.    Záver

Vopred ďakujem za spoluprácu,

Martin Sklár,
Predseda VV BŠZ